بانك اقتصاد نوین

شماره حساب: 1_5479786_800_205
شماره کارت: 4883-6364-1211-6274
شماره شبا: IR 540550020580005479786001
نام صاحب حساب: پیام نورزاد دولت آباد

بانك ملت

شماره حساب: 8294706146 
شماره کارت: 7830-4237-3376-6104
شماره شبا: IR 820120020000008294706146
نام صاحب حساب: پیام نورزاد دولت آباد