فروش ویژه مقاومت 4/7 كيلو اهم 2512

حرارتی هیچ محصولی در این دسته وجود ندارد.